Traditional

樊江觀梅

莫笑山翁老據鞍,探梅今夕到江幹。
半灘流水浸殘月,一夜清霜催曉寒。
倚醉更教重秉燭,怕寒元自怯憑欄。
誰知攜客芳華日,曾費纏頭錦百端。

Simplified

樊江观梅

莫笑山翁老据鞍,探梅今夕到江干。
半滩流水浸残月,一夜清霜催晓寒。
倚醉更教重秉烛,怕寒元自怯凭栏。
谁知携客芳华日,曾费缠头锦百端。

Pronunciation

fán jiāng guān méi

mò xiào shān wēng lǎo jù ān , tàn méi jīn xī dào jiāng gān 。
bàn tān liú shuǐ jìn cán yuè , yī yè qīng shuāng cuī xiǎo hán 。
yǐ zuì gēng jiào zhòng bǐng zhú , pà hán yuán zì qiè píng lán 。
shuí zhī xié kè fāng huá rì , zēng fèi chán tóu jǐn bǎi duān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.