Traditional

橫吹曲辭·出塞

吹角出塞門,前瞻即胡地。
三軍盡回首,皆灑望鄉淚。
轉念關山長,行看風景異。
由來征戍客,負得輕生義。

Simplified

横吹曲辞·出塞

吹角出塞门,前瞻即胡地。
三军尽回首,皆洒望乡泪。
转念关山长,行看风景异。
由来征戍客,负得轻生义。

Pronunciation

héng chuī qū cí · chū sāi

chuī jiǎo chū sāi mén , qián zhān jí hú dì 。
sān jūn jìn huí shǒu , jiē sǎ wàng xiāng lèi 。
zhuǎn niàn guān shān cháng , xíng kàn fēng jǐng yì 。
yóu lái zhēng shù kè , fù dé qīng shēng yì 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.