Traditional

橫吹曲辭·長安道

長安道,人無衣,馬無草,何不歸來山中老。

Simplified

横吹曲辞·长安道

长安道,人无衣,马无草,何不归来山中老。

Pronunciation

héng chuī qū cí · cháng ān dào

cháng ān dào , rén wú yī , mǎ wú cǎo , hé bù guī lái shān zhōng lǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.