Traditional

橫塘渡

橫塘渡,臨水步。
郎西來,妾東去。
妾非倡家女,紅樓大姓婦。
吹花誤唾郎,感郎千金顧。
妾家住虹橋,朱門十字路。
認取辛夷花,莫過楊梅樹。

Simplified

横塘渡

横塘渡,临水步。
郎西来,妾东去。
妾非倡家女,红楼大姓妇。
吹花误唾郎,感郎千金顾。
妾家住虹桥,朱门十字路。
认取辛夷花,莫过杨梅树。

Pronunciation

héng táng dù

héng táng dù , lín shuǐ bù 。
láng xī lái , qiè dōng qù 。
qiè fēi chàng jiā nǚ , hóng lóu dà xìng fù 。
chuī huā wù tuò láng , gǎn láng qiān jīn gù 。
qiè jiā zhù hóng qiáo , zhū mén shí zì lù 。
rèn qǔ xīn yí huā , mò guò yáng méi shù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.