Traditional

櫻桃花下有感而作

藹藹美周宅,櫻繁春日斜。
一為洛下客,十見池上花。
爛熳豈無意,為君占年華。
風光饒此樹,歌舞勝諸家。
失盡白頭伴,長成紅粉娃。
停杯兩相顧,堪喜亦堪嗟。
[白頭伴,紅粉娃皆有所屬。
]

Simplified

樱桃花下有感而作

蔼蔼美周宅,樱繁春日斜。
一为洛下客,十见池上花。
烂熳岂无意,为君占年华。
风光饶此树,歌舞胜诸家。
失尽白头伴,长成红粉娃。
停杯两相顾,堪喜亦堪嗟。
[白头伴,红粉娃皆有所属。
]

Pronunciation

yīng táo huā xià yǒu gǎn ér zuò

ǎi ǎi měi zhōu zhái , yīng fán chūn rì xié 。
yī wéi luò xià kè , shí jiàn chí shàng huā 。
làn màn qǐ wú yì , wéi jūn zhān nián huá 。
fēng guāng ráo cǐ shù , gē wǔ shèng zhū jiā 。
shī jìn bái tóu bàn , cháng chéng hóng fěn wá 。
tíng bēi liǎng xiāng gù , kān xǐ yì kān jiē 。
[ bái tóu bàn , hóng fěn wá jiē yǒu suǒ shǔ 。
]

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.