Traditional

次韻張季長題龍洞

我昔謁紫皇,翳鳳驂虯龍。
俯不見塵世,浩浩萬裏空。
謫墮尚遠遊,忽到漢始封。
西望接蜀道,北顧連秦中。
壯哉形勝區,有此蜿蜒宮,雷霆自鼞鞳,環玦亦璁瓏。
石屋如建章,萬戶交相通。
來者各有得,盡取知無從。
憑高三嘆息,自古幾英雄?
老我文字衰,揮毫看諸公。

Simplified

次韵张季长题龙洞

我昔谒紫皇,翳凤骖虯龙。
俯不见尘世,浩浩万里空。
谪堕尚远游,忽到汉始封。
西望接蜀道,北顾连秦中。
壮哉形胜区,有此蜿蜒宫,雷霆自鼞鞳,环玦亦璁珑。
石屋如建章,万户交相通。
来者各有得,尽取知无从。
凭高三叹息,自古几英雄?
老我文字衰,挥毫看诸公。

Pronunciation

cì yùn zhāng jì cháng tí lóng dòng

wǒ xī yè zǐ huáng , yì fèng cān qiú lóng 。
fǔ bù jiàn chén shì , hào hào wàn lǐ kōng 。
zhé duò shàng yuǎn yóu , hū dào hàn shǐ fēng 。
xī wàng jiē shǔ dào , běi gù lián qín zhōng 。
zhuàng zāi xíng shèng qū , yǒu cǐ wān yán gōng , léi tíng zì tāng tà , huán jué yì cōng lóng 。
shí wū rú jiàn zhāng , wàn hù jiāo xiāng tōng 。
lái zhě gè yǒu dé , jìn qǔ zhī wú cóng 。
píng gāo sān tàn xī , zì gǔ jī yīng xióng ?
lǎo wǒ wén zì shuāi , huī háo kàn zhū gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.