Traditional

次韻朝陵葉院察見寄

憶昨翩然別眾仙,秋風吹鬢感雕年。
虛齋無復客滿座,敗橐空余詩百篇。
高誼未忘林下約,清吟重結社中緣。
不教落在塵埃地,萬頃煙波一釣船。

Simplified

次韵朝陵叶院察见寄

忆昨翩然别众仙,秋风吹鬓感凋年。
虚斋无复客满座,败橐空余诗百篇。
高谊未忘林下约,清吟重结社中缘。
不教落在尘埃地,万顷烟波一钓船。

Pronunciation

cì yùn zhāo líng yè yuàn chá jiàn jì

yì zuó piān rán bié zhòng xiān , qiū fēng chuī bìn gǎn diāo nián 。
xū zhāi wú fù kè mǎn zuò , bài tuó kōng yú shī bǎi piān 。
gāo yì wèi wàng lín xià yuē , qīng yín zhòng jié shè zhōng yuán 。
bù jiào luò zài chén āi dì , wàn qǐng yān bō yī diào chuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.