Traditional

次韻林伯玉登臥龍

一紙臨門喜欲顛,詞源滾滾瀉長川。
旗旄外閫新元帥,風月名山古洞天。
自笑屏居依近郭,每煩登望指孤煙。
雄篇三復空興嘆,窮乃工詩似不然。

Simplified

次韵林伯玉登卧龙

一纸临门喜欲颠,词源滚滚泻长川。
旗旄外阃新元帅,风月名山古洞天。
自笑屏居依近郭,每烦登望指孤烟。
雄篇三复空兴叹,穷乃工诗似不然。

Pronunciation

cì yùn lín bó yù dēng wò lóng

yī zhǐ lín mén xǐ yù diān , cí yuán gǔn gǔn xiè cháng chuān 。
qí máo wài kǔn xīn yuán shuài , fēng yuè míng shān gǔ dòng tiān 。
zì xiào píng jū yī jìn guō , měi fán dēng wàng zhǐ gū yān 。
xióng piān sān fù kōng xīng tàn , qióng nǎi gōng shī sì bù rán 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.