Traditional

次韻範參政書懷

宇內寓形財幾時,西山俄已迫斜暉。
百年過隙古所嘆,眾口鑠金胡不歸。
已是平生行逆境,更堪末路踐危機。
夜香一炷無他祝,稽首虛空懺昨非。

Simplified

次韵范参政书怀

宇内寓形财几时,西山俄已迫斜晖。
百年过隙古所叹,众口铄金胡不归。
已是平生行逆境,更堪末路践危机。
夜香一炷无他祝,稽首虚空忏昨非。

Pronunciation

cì yùn fàn cān zhèng shū huái

yǔ nèi yù xíng cái jī shí , xī shān é yǐ pò xié huī 。
bǎi nián guò xì gǔ suǒ tàn , zhòng kǒu shuò jīn hú bù guī 。
yǐ shì píng shēng xíng nì jìng , gēng kān mò lù jiàn wēi jī 。
yè xiāng yī zhù wú tā zhù , jī shǒu xū kōng chàn zuó fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.