Traditional

正旦上司憲府詩

詰旦啟門欄。
繁辭湧筆端。
蒼鷹下獄吏。
獬豸飾刑官。
司朝引玉節。
盟載捧珠盤。
窮紀星移次。
歸余律未殫。
雪高三尺厚。
冰深一丈寒。
短筍猶埋竹。
香心未起蘭。
孟門久走路。
扶搖忽上摶。
棲烏還得府。
棄馬復歸攔。
榮華名義重。
虛薄報恩難。
枚乘還起疾。
貢禹遂彈冠。
方垂蓮葉劍。
未用竹根丹。
一知懸象法。
誰思垂釣竿。

Simplified

正旦上司宪府诗

诘旦启门栏。
繁辞涌笔端。
苍鹰下狱吏。
獬豸饰刑官。
司朝引玉节。
盟载捧珠盘。
穷纪星移次。
归余律未殚。
雪高三尺厚。
冰深一丈寒。
短笋犹埋竹。
香心未起兰。
孟门久走路。
扶摇忽上抟。
栖乌还得府。
弃马复归拦。
荣华名义重。
虚薄报恩难。
枚乘还起疾。
贡禹遂弹冠。
方垂莲叶剑。
未用竹根丹。
一知悬象法。
谁思垂钓竿。

Pronunciation

zhèng dàn shàng sī xiàn fǔ shī

jié dàn qǐ mén lán , fán cí yǒng bǐ duān , cāng yīng xià yù lì , xiè zhì shì xíng guān , sī zhāo yǐn yù jié , méng zài pěng zhū pán , qióng jì xīng yí cì , guī yú lǜ wèi dān , xuě gāo sān chǐ hòu , bīng shēn yī zhàng hán , duǎn sǔn yóu mái zhú , xiāng xīn wèi qǐ lán , mèng mén jiǔ zǒu lù , fú yáo hū shàng tuán , qī wū huán dé fǔ , qì mǎ fù guī lán , róng huá míng yì zhòng , xū báo bào ēn nán , méi chéng huán qǐ jí , gòng yǔ suì dàn guān , fāng chuí lián yè jiàn , wèi yòng zhú gēn dān , yī zhī xuán xiàng fǎ , shuí sī chuí diào gān ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.