Traditional

正旦蒙趙王賚酒詩

正旦辟惡酒。
新年長命杯。
柏葉隨銘至。
椒花逐頌來。
流星向椀落。
浮蟻對春開。
成都已救火。
蜀使何時回。

Simplified

正旦蒙赵王赉酒诗

正旦辟恶酒。
新年长命杯。
柏叶随铭至。
椒花逐颂来。
流星向椀落。
浮蚁对春开。
成都已救火。
蜀使何时回。

Pronunciation

zhèng dàn mēng zhào wáng lài jiǔ shī

zhèng dàn bì è jiǔ , xīn nián cháng mìng bēi , bǎi yè suí míng zhì , jiāo huā zhú sòng lái , liú xīng xiàng wǎn luò , fú yǐ duì chūn kāi , chéng dū yǐ jiù huǒ , shǔ shǐ hé shí huí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.