Traditional

正朝摘梅

蜀地寒猶暖,正朝發早梅。
偏驚萬裏客,已復一年來。

Simplified

正朝摘梅

蜀地寒犹暖,正朝发早梅。
偏惊万里客,已复一年来。

Pronunciation

zhèng zhāo zhāi méi

shǔ dì hán yóu nuǎn , zhèng zhāo fā zǎo méi 。
piān jīng wàn lǐ kè , yǐ fù yī nián lái 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.