Traditional

正朝覽鏡作

憔悴逢新歲,茅扉見舊春。
朝來明鏡裏,不忍白頭人。

Simplified

正朝览镜作

憔悴逢新岁,茅扉见旧春。
朝来明镜里,不忍白头人。

Pronunciation

zhèng zhāo lǎn jìng zuò

qiáo cuì féng xīn suì , máo fēi jiàn jiù chūn 。
zhāo lái míng jìng lǐ , bù rěn bái tóu rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.