Traditional

步出萬裏橋門至江上

久坐意不懌,掩卷聊出遊。
一筇吾事足,安用車與騶。
浮生了無根,兩踵蹋百州。
常憶航巨海,銀山卷濤頭。
一日新雨霽,微茫見流求。
西行亦足快,縱獵南山秋。
騰身刺猛虎,至今血濺裘。
命薄每自笑,校尉略已侯。
短劍隱市塵,浩歌醉江樓。
頗疑屠博中,可與共奇謀。
丈夫等一死,滅賊報國讎。
徙倚萬裏橋,寒日墮前洲。

Simplified

步出万里桥门至江上

久坐意不怿,掩卷聊出游。
一筇吾事足,安用车与驺。
浮生了无根,两踵蹋百州。
常忆航巨海,银山卷涛头。
一日新雨霁,微茫见流求。
西行亦足快,纵猎南山秋。
腾身刺猛虎,至今血溅裘。
命薄每自笑,校尉略已侯。
短剑隐市尘,浩歌醉江楼。
颇疑屠博中,可与共奇谋。
丈夫等一死,灭贼报国雠。
徙倚万里桥,寒日堕前洲。

Pronunciation

bù chū wàn lǐ qiáo mén zhì jiāng shàng

jiǔ zuò yì bù yì , yǎn juàn liáo chū yóu 。
yī qióng wú shì zú , ān yòng chē yǔ zōu 。
fú shēng liǎo wú gēn , liǎng zhǒng tà bǎi zhōu 。
cháng yì háng jù hǎi , yín shān juàn tāo tóu 。
yī rì xīn yǔ jì , wēi máng jiàn liú qiú 。
xī xíng yì zú kuài , zòng liè nán shān qiū 。
téng shēn cì měng hǔ , zhì jīn xuè jiàn qiú 。
mìng báo měi zì xiào , xiào wèi l duǎn jiàn yǐn shì chén , hào gē zuì jiāng lóu 。
pō yí tú bó zhōng , kě yǔ gòng qí móu 。
zhàng fū děng yī sǐ , miè zéi bào guó chóu 。
xǐ yǐ wàn lǐ qiáo , hán rì duò qián zhōu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.