Traditional

步步嬌 以上鳴鶴余音卷六卷六中,尚有梧葉

信則你自信,不信你休行。
莫待臨渴時,掘井。
每日見爾費辛苦,不濟不濟事,休論。
石火光陰一首,與卷三重。

Simplified

步步娇 以上鸣鹤余音卷六卷六中,尚有梧叶

信则你自信,不信你休行。
莫待临渴时,掘井。
每日见尔费辛苦,不济不济事,休论。
石火光阴一首,与卷三重。

Pronunciation

bù bù jiāo yǐ shàng míng hè yú yīn juàn liù juàn liù zhōng , shàng yǒu wú yè

xìn zé nǐ zì xìn , bù xìn nǐ xiū xíng 。
mò dài lín kě shí , jué jǐng 。
měi rì jiàn ěr fèi xīn kǔ , bù jì bù jì shì , xiū lùn 。
shí huǒ guāng yīn yī shǒu , yǔ juàn sān zhòng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.