Traditional

步步嬌

傳得一口訣。
教我去栽接。
自從栽接後,全別。
玉蕊金花果結子,啞子吃餳蜜,難說。

Simplified

步步娇

传得一口诀。
教我去栽接。
自从栽接后,全别。
玉蕊金花果结子,哑子吃饧蜜,难说。

Pronunciation

bù bù jiāo

chuán dé yī kǒu jué 。
jiào wǒ qù zāi jiē 。
zì cóng zāi jiē hòu , quán bié 。
yù ruǐ jīn huā guǒ jié zǐ , yǎ zǐ chī xíng mì , nán shuō 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.