Traditional

步步嬌

柔弱好家風。
大道不脫空。
真個真個有,鉛汞。
水火既濟上下沖。
文武兩交戰,齊功。

Simplified

步步娇

柔弱好家风。
大道不脱空。
真个真个有,铅汞。
水火既济上下冲。
文武两交战,齐功。

Pronunciation

bù bù jiāo

róu ruò hǎo jiā fēng 。
dà dào bù tuō kōng 。
zhēn gè zhēn gè yǒu , qiān gǒng 。
shuǐ huǒ jì jì shàng xià chōng 。
wén wǔ liǎng jiāo zhàn , qí gōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.