Traditional

步步嬌

俺在炕上坐。
唱個*哩*。
因來睡一覺,如何。
俺把陰陽顛倒過。
俺笑俺笑你,空坐。

Simplified

步步娇

俺在炕上坐。
唱个*哩*。
因来睡一觉,如何。
俺把阴阳颠倒过。
俺笑俺笑你,空坐。

Pronunciation

bù bù jiāo

ǎn zài kàng shàng zuò 。
chàng gè ê li ê。
yīn lái shuì yī jué , rú hé 。
ǎn bǎ yīn yáng diān dǎo guò 。
ǎn xiào ǎn xiào nǐ , kōng zuò 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.