Traditional

步步嬌

貧子吃好酒。
吃得酩酊休。
萬事都不掛心頭。
任毀任謗落一籌。
癡聾暗啞漢,真修。

Simplified

步步娇

贫子吃好酒。
吃得酩酊休。
万事都不挂心头。
任毁任谤落一筹。
痴聋暗哑汉,真修。

Pronunciation

bù bù jiāo

pín zǐ chī hǎo jiǔ 。
chī dé mǐng dīng xiū 。
wàn shì dū bù guà xīn tóu 。
rèn huǐ rèn bàng luò yī chóu 。
chī lóng àn yǎ hàn , zhēn xiū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.