Traditional

步步嬌

休執性為真。
如何出陽神。
十個九個守,頑空。
若得命基帶了性。
白面做燒餅,有準。

Simplified

步步娇

休执性为真。
如何出阳神。
十个九个守,顽空。
若得命基带了性。
白面做烧饼,有准。

Pronunciation

bù bù jiāo

xiū zhí xìng wéi zhēn 。
rú hé chū yáng shén 。
shí gè jiǔ gè shǒu , wán kōng 。
ruò dé mìng jī dài liǎo xìng 。
bái miàn zuò shāo bǐng , yǒu zhǔn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.