Traditional

步步嬌

遍地有靈芝。
人人都不識。
作得業又大,難敵。
我今欲待說與你,隻恐你不信,談非。

Simplified

步步娇

遍地有灵芝。
人人都不识。
作得业又大,难敌。
我今欲待说与你,只恐你不信,谈非。

Pronunciation

bù bù jiāo

biàn dì yǒu líng zhī 。
rén rén dū bù shí 。
zuò dé yè yòu dà , nán dí 。
wǒ jīn yù dài shuō yǔ nǐ , zhī kǒng nǐ bù xìn , tán fēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.