Traditional

步步高

一更裏,澄心披襟坐。
猿馬牢擒鎖。
慧劍磨。
六賊三屍盡奔波。
退群魔。
困也和衣臥。
醒覺朦朧清風送。
悟人桃源洞。
閬苑中。
閑訪三茅興無窮。
透窗風。
驚覺遊仙夢。

Simplified

步步高

一更里,澄心披襟坐。
猿马牢擒锁。
慧剑磨。
六贼三尸尽奔波。
退群魔。
困也和衣卧。
醒觉朦胧清风送。
悟人桃源洞。
阆苑中。
闲访三茅兴无穷。
透窗风。
惊觉游仙梦。

Pronunciation

bù bù gāo

yī gēng lǐ , chéng xīn pī jīn zuò 。
yuán mǎ láo qín suǒ 。
huì jiàn mó 。
liù zéi sān shī jìn bēn bō 。
tuì qún mó 。
kùn yě hé yī wò 。
xǐng jué méng lóng qīng fēng sòng 。
wù rén táo yuán dòng 。
làng yuàn zhōng 。
xián fǎng sān máo xīng wú qióng 。
tòu chuāng fēng 。
jīng jué yóu xiān mèng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.