Traditional

步步高

三更裏,銀漢星移淡。
出戶將身探。
月正南。
二八嬌娥配童男。
煉三三。
手把天關撼。
五明宮裏元辰聚。
七寶山頭去。
禱玉虛。
元始高懸黍米珠。
演金書。
國泰民安富。

Simplified

步步高

三更里,银汉星移淡。
出户将身探。
月正南。
二八娇娥配童男。
炼三三。
手把天关撼。
五明宫里元辰聚。
七宝山头去。
祷玉虚。
元始高悬黍米珠。
演金书。
国泰民安富。

Pronunciation

bù bù gāo

sān gēng lǐ , yín hàn xīng yí dàn 。
chū hù jiāng shēn tàn 。
yuè zhèng nán 。
èr bā jiāo é pèi tóng nán 。
liàn sān sān 。
shǒu bǎ tiān guān hàn 。
wǔ míng gōng lǐ yuán chén jù 。
qī bǎo shān tóu qù 。
dǎo yù xū 。
yuán shǐ gāo xuán shǔ mǐ zhū 。
yǎn jīn shū 。
guó tài mín ān fù 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.