Traditional

步步高

四更裏,玄圃清風細。
來往無凝滯。
解垢衣。
心月高懸照雲溪。
上天梯。
獨折蟾宮桂。
三界十方惟獨步。
認得曹溪路。
一物無。
真歡真樂飲醍醐。
不須沽。
高唱無聲曲。

Simplified

步步高

四更里,玄圃清风细。
来往无凝滞。
解垢衣。
心月高悬照云溪。
上天梯。
独折蟾宫桂。
三界十方惟独步。
认得曹溪路。
一物无。
真欢真乐饮醍醐。
不须沽。
高唱无声曲。

Pronunciation

bù bù gāo

sì gēng lǐ , xuán pǔ qīng fēng xì 。
lái wǎng wú níng zhì 。
jiě gòu yī 。
xīn yuè gāo xuán zhào yún xī 。
shàng tiān tī 。
dú zhē chán gōng guì 。
sān jiè shí fāng wéi dú bù 。
rèn dé cáo xī lù 。
yī wù wú 。
zhēn huān zhēn lè yǐn tí hú 。
bù xū gū 。
gāo chàng wú shēng qū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.