Traditional

步步高

五更裏,架上金雞叫。
路上行人俏。
方欲曉。
沒底籃兒杖頭挑。
跨風飈。
同赴蓬萊島。
此個家風誰知道。
得也無衰老。
瑯板敲。
碧波深處釣鯨鰲。
出波濤。
采就長生藥。

Simplified

步步高

五更里,架上金鸡叫。
路上行人俏。
方欲晓。
没底篮儿杖头挑。
跨风飚。
同赴蓬莱岛。
此个家风谁知道。
得也无衰老。
琅板敲。
碧波深处钓鲸鳌。
出波涛。
采就长生药。

Pronunciation

bù bù gāo

wǔ gēng lǐ , jià shàng jīn jī jiào 。
lù shàng xíng rén qiào 。
fāng yù xiǎo 。
méi dǐ lán ér zhàng tóu tiāo 。
kuà fēng biāo 。
tóng fù péng lái dǎo 。
cǐ gè jiā fēng shuí zhī dào 。
dé yě wú shuāi lǎo 。
láng bǎn qiāo 。
bì bō shēn chǔ diào jīng áo 。
chū bō tāo 。
cǎi jiù cháng shēng yào 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.