Traditional

步蟾宮

蓂開四葉祥光發。
又還是,清和時節。
昴星呈瑞夜來明,慶此日,挺生英傑。
少年玉樹神清澈。
未說到,龜齡鶴發。
願言鶚薦早蜚聲,任丹桂,一枝高折。

Simplified

步蟾宫

蓂开四叶祥光发。
又还是,清和时节。
昴星呈瑞夜来明,庆此日,挺生英杰。
少年玉树神清澈。
未说到,龟龄鹤发。
愿言鹗荐早蜚声,任丹桂,一枝高折。

Pronunciation

bù chán gōng

míng kāi sì yè xiáng guāng fā 。
yòu huán shì , qīng hé shí jié 。
mǎo xīng chéng ruì yè lái míng , qìng cǐ rì , tǐng shēng yīng jié 。
shǎo nián yù shù shén qīng chè 。
wèi shuō dào , guī líng hè fā 。
yuàn yán è jiàn zǎo fēi shēng , rèn dān guì , yī zhī gāo zhē 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.