Traditional

武關南見元九題山石榴花見寄

往來同路不同時,前後相思兩不知。
行過關門三四裏,榴花不見見君詩。

Simplified

武关南见元九题山石榴花见寄

往来同路不同时,前后相思两不知。
行过关门三四里,榴花不见见君诗。

Pronunciation

wǔ guān nán jiàn yuán jiǔ tí shān shí liú huā jiàn jì

wǎng lái tóng lù bù tóng shí , qián hòu xiāng sī liǎng bù zhī 。
xíng guò guān mén sān sì lǐ , liú huā bù jiàn jiàn jūn shī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.