Traditional

武夷茶歌

年年春自東南來,建溪先暖冰微開。
溪邊奇茗冠天下,武夷仙人從古栽。

Simplified

武夷茶歌

年年春自东南来,建溪先暖冰微开。
溪边奇茗冠天下,武夷仙人从古栽。

Pronunciation

wǔ yí chá gē

nián nián chūn zì dōng nán lái , jiàn xī xiān nuǎn bīng wēi kāi 。
xī biān qí míng guān tiān xià , wǔ yí xiān rén cóng gǔ zāi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.