Traditional

武陵春

寶幄華燈相見夜,妝臉小桃紅。
鬥帳香檀翡翠籠。
攜手恨匆匆。
金泥雙結同心帶,留與記情濃。
卻望行雲十二峰。
腸斷月斜鍾。

Simplified

武陵春

宝幄华灯相见夜,妆脸小桃红。
斗帐香檀翡翠笼。
携手恨匆匆。
金泥双结同心带,留与记情浓。
却望行云十二峰。
肠断月斜锺。

Pronunciation

wǔ líng chūn

bǎo wò huá dēng xiāng jiàn yè , zhuāng liǎn xiǎo táo hóng 。
dǒu zhàng xiāng tán fěi cuì lóng 。
xié shǒu hèn cōng cōng 。
jīn ní shuāng jié tóng xīn dài , liú yǔ jì qíng nóng 。
què wàng xíng yún shí èr fēng 。
cháng duàn yuè xié zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.