Traditional

武陵春

物物般般都放下,熟境自然休。
忙裏偷閑鬧處收。
不掛一絲頭。
動靜不拘無動靜,法界莫能歸境丘。
逍遙物外遊。
性似水晶球。

Simplified

武陵春

物物般般都放下,熟境自然休。
忙里偷闲闹处收。
不挂一丝头。
动静不拘无动静,法界莫能归境丘。
逍遥物外游。
性似水晶球。

Pronunciation

wǔ líng chūn

wù wù bān bān dū fàng xià , shú jìng zì rán xiū 。
máng lǐ tōu xián nào chǔ shōu 。
bù guà yī sī tóu 。
dòng jìng bù jū wú dòng jìng , fǎ jiè mò néng guī jìng qiū 。
xiāo yáo wù wài yóu 。
xìng sì shuǐ jīng qiú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.