Traditional

殘春曲 禁中口號。

禁苑殘鶯三四聲,景遲風慢暮春情。
日西無事墻陰下,閑踏宮花獨自行。

Simplified

残春曲 禁中口号。

禁苑残莺三四声,景迟风慢暮春情。
日西无事墙阴下,闲踏宫花独自行。

Pronunciation

cán chūn qū jīn zhōng kǒu hào 。

jīn yuàn cán yīng sān sì shēng , jǐng chí fēng màn mù chūn qíng 。
rì xī wú shì qiáng yīn xià , xián tà gōng huā dú zì xíng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.