Traditional

殘春

章甫從諸老,今為兩世人。
惟書尚開眼,非酒孰關身?
遠水涵清鏡,晴雲蹙細鱗。
籬邊花未盡,作意醉殘春。

Simplified

残春

章甫从诸老,今为两世人。
惟书尚开眼,非酒孰关身?
远水涵清镜,晴云蹙细鳞。
篱边花未尽,作意醉残春。

Pronunciation

cán chūn

zhāng fǔ cóng zhū lǎo , jīn wéi liǎng shì rén 。
wéi shū shàng kāi yǎn , fēi jiǔ shú guān shēn ?
yuǎn shuǐ hán qīng jìng , qíng yún cù xì lín 。
lí biān huā wèi jìn , zuò yì zuì cán chūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.