Traditional

殘暑招客

雲截山腰斷,風驅雨腳回。
早陰江上散,殘熱日中來。
卻取生衣著,重拈竹簟開。
誰能淘晚熱,閑飲兩三杯。

Simplified

残暑招客

云截山腰断,风驱雨脚回。
早阴江上散,残热日中来。
却取生衣着,重拈竹簟开。
谁能淘晚热,闲饮两三杯。

Pronunciation

cán shǔ zhāo kè

yún jié shān yāo duàn , fēng qū yǔ jiǎo huí 。
zǎo yīn jiāng shàng sàn , cán rè rì zhōng lái 。
què qǔ shēng yī zhuó , zhòng niān zhú diàn kāi 。
shuí néng táo wǎn rè , xián yǐn liǎng sān bēi 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.