Traditional

殘臘二首

殘臘無多日,吾生又一年。
林塘明夕照,墟落淡春煙。
山色危欄角,梅花綠酒邊。
歲時元自好,老病獨淒然。

Simplified

残腊二首

残腊无多日,吾生又一年。
林塘明夕照,墟落淡春烟。
山色危栏角,梅花绿酒边。
岁时元自好,老病独凄然。

Pronunciation

cán xī èr shǒu

cán xī wú duō rì , wú shēng yòu yī nián 。
lín táng míng xī zhào , xū luò dàn chūn yān 。
shān sè wēi lán jiǎo , méi huā lǜ jiǔ biān 。
suì shí yuán zì hǎo , lǎo bìng dú qī rán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.