Traditional

殿上行

殿上雲旗天半出,夾陛無聲手攀直。
有旨傳呼召集賢,左右公卿少顏色。
公卿由來畏廷議,上殿叩頭輒心悸。
吾邱發策詘平津,未斥齊人慚汲尉。
先生侍從垂金魚,退直且上庖西書。
況今慷慨復遑惜,不爾何以乘朝車。
秦涼盜賊雜風雨,梁宋邱墟長沮洳。
降人數部花門留,抽騎千人桂林戍。
至尊宵旰誰分憂,挾彈求鳳高墉謀。
老臣自詣都詔獄,逐客新辭鳷鵲樓。
先生翻然氣填臆,口讀彈文叱安石;期門將軍須戟張,側足聞之退股栗。
吾聞孝宗宰執何其賢,劉公大夏戴公珊。
夾城日移對便殿,造膝密語為艱難。
如今公卿習唯唯,長跪不言而已矣。
黃絲歷亂朱絲直,秋蟲局曲秋雕起。
嗚呼,拾遺指佞乃史臣,優容愚戅天王仁!

Simplified

殿上行

殿上云旗天半出,夹陛无声手攀直。
有旨传呼召集贤,左右公卿少颜色。
公卿由来畏廷议,上殿叩头辄心悸。
吾邱发策诎平津,未斥齐人惭汲尉。
先生侍从垂金鱼,退直且上庖西书。
况今慷慨复遑惜,不尔何以乘朝车。
秦凉盗贼杂风雨,梁宋邱墟长沮洳。
降人数部花门留,抽骑千人桂林戍。
至尊宵旰谁分忧,挟弹求凤高墉谋。
老臣自诣都诏狱,逐客新辞鳷鹊楼。
先生翻然气填臆,口读弹文叱安石;期门将军须戟张,侧足闻之退股栗。
吾闻孝宗宰执何其贤,刘公大夏戴公珊。
夹城日移对便殿,造膝密语为艰难。
如今公卿习唯唯,长跪不言而已矣。
黄丝历乱朱丝直,秋虫局曲秋雕起。
呜呼,拾遗指佞乃史臣,优容愚戅天王仁!

Pronunciation

diàn shàng xíng

diàn shàng yún qí tiān bàn chū , jiā bì wú shēng shǒu pān zhí 。
yǒu zhǐ chuán hū zhào jí xián , zuǒ yòu gōng qīng shǎo yán sè 。
gōng qīng yóu lái wèi tíng yì , shàng diàn kòu tóu zhé xīn jì 。
wú qiū fā cè qū píng jīn , wèi chì qí rén cán jí wèi 。
xiān shēng shì cóng chuí jīn yú , tuì zhí qiě shàng páo xī shū 。
kuàng jīn kāng kǎi fù huáng xī , bù ěr hé yǐ chéng zhāo chē 。
qín liáng dào zéi zá fēng yǔ , liáng sòng qiū xū cháng jǔ rù 。
jiàng rén shù bù huā mén liú , chōu qí qiān rén guì lín shù 。
zhì zūn xiāo gàn shuí fēn yōu , xié dàn qiú fèng gāo yōng móu 。
lǎo chén zì yì dū zhào yù , zhú kè xīn cí zhī què lóu 。
xiān shēng fān rán qì tián yì , kǒu dú dàn wén chì ān shí û qī mén jiāng jūn xū jǐ zhāng , cè zú wén zhī tuì gǔ lì 。
wú wén xiào zōng zǎi zhí hé qí xián , liú gōng dà xià dài gōng shān 。
jiā chéng rì yí duì biàn diàn , zào xī mì yǔ wéi jiān nán 。
rú jīn gōng qīng xí wéi wéi , cháng guì bù yán ér yǐ yǐ 。
huáng sī lì luàn zhū sī zhí , qiū chóng jú qū qiū diāo qǐ 。
wū hū , shí yí zhǐ nìng nǎi shǐ chén , yōu róng yú gàng tiān wáng rén !

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.