Traditional

比作陳下瓜麯釀成奇絕屬病瘍不敢取醉小啜而

翠蔓扶疏采擷忙,麯生系出古淮陽。
蹋成明月團團白,釀作新鵝淡淡黃。
醅甕秋淒驚凜冽,糟床夜註愛淋浪,西齋幽事新成譜,首為高人著此方。

Simplified

比作陈下瓜麴酿成奇绝属病疡不敢取醉小啜而

翠蔓扶疏采撷忙,麴生系出古淮阳。
蹋成明月团团白,酿作新鹅淡淡黄。
醅瓮秋凄惊凛冽,糟床夜注爱淋浪,西斋幽事新成谱,首为高人著此方。

Pronunciation

bǐ zuò chén xià guā qū niàng chéng qí jué shǔ bìng yáng bù gǎn qǔ zuì xiǎo chuò ér

cuì wàn fú shū cǎi xié máng , qū shēng xì chū gǔ huái yáng 。
tà chéng míng yuè tuán tuán bái , niàng zuò xīn é dàn dàn huáng 。
pēi wèng qiū qī jīng lǐn liè , zāo chuáng yè zhù ài lín làng , xī zhāi yōu shì xīn chéng pǔ , shǒu wéi gāo rén zhù cǐ fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.