Traditional

比得朋舊書多索近詩戲作長句

庭下訟訴如堵墻,案上文書海茫茫,酒酸朒冷不得嘗,椎床大叫欲發狂。
故人書來索文章,豈知吏責終歲忙。
寒龜但欲事縮藏,病驥敢望重騰驤?
日曛稍退鳧鶩行,小山叢竹堂東廂。
呼兒深炷銅爐香,楚騷為我祓不祥。

Simplified

比得朋旧书多索近诗戏作长句

庭下讼诉如堵墙,案上文书海茫茫,酒酸朒冷不得尝,椎床大叫欲发狂。
故人书来索文章,岂知吏责终岁忙。
寒龟但欲事缩藏,病骥敢望重腾骧?
日曛稍退凫鹜行,小山丛竹堂东厢。
呼儿深炷铜炉香,楚骚为我祓不祥。

Pronunciation

bǐ dé péng jiù shū duō suǒ jìn shī xì zuò cháng jù

tíng xià sòng sù rú dǔ qiáng , àn shàng wén shū hǎi máng máng , jiǔ suān nǜ lěng bù dé cháng , zhuī chuáng dà jiào yù fā kuáng 。
gù rén shū lái suǒ wén zhāng , qǐ zhī lì zé zhōng suì máng 。
hán guī dàn yù shì suō cáng , bìng jì gǎn wàng zhòng téng xiāng ?
rì xūn shāo tuì fú wù xíng , xiǎo shān cóng zhú táng dōng xiāng 。
hū ér shēn zhù tóng lú xiāng , chǔ sāo wéi wǒ fú bù xiáng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.