Traditional

毛公壇

毛公壇上片雲閑,得道何年去不還。
千載鶴翎歸碧落,五湖空鎮萬重山。

Simplified

毛公坛

毛公坛上片云闲,得道何年去不还。
千载鹤翎归碧落,五湖空镇万重山。

Pronunciation

máo gōng tán

máo gōng tán shàng piàn yún xián , dé dào hé nián qù bù huán 。
qiān zài hè líng guī bì luò , wǔ hú kōng zhèn wàn zhòng shān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.