Traditional

民歌

人人要結後生緣,儂隻今生結目前。
一十二時不離別,郎行郎坐隻隨肩。

Simplified

民歌

人人要结后生缘,侬只今生结目前。
一十二时不离别,郎行郎坐只随肩。

Pronunciation

mín gē

rén rén yào jié hòu shēng yuán , nóng zhī jīn shēng jié mù qián 。
yī shí èr shí bù lí bié , láng xíng láng zuò zhī suí jiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.