Traditional

民歌

一家女兒做新娘,十家女兒看鏡光。
街頭銅鼓聲聲打,打著中心隻說郎。

Simplified

民歌

一家女儿做新娘,十家女儿看镜光。
街头铜鼓声声打,打着中心只说郎。

Pronunciation

mín gē

yī jiā nǚ ér zuò xīn niáng , shí jiā nǚ ér kàn jìng guāng 。
jiē tóu tóng gǔ shēng shēng dǎ , dǎ zhuó zhōng xīn zhī shuō láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.