Traditional

民歌

坐催中門雞亂啼,送人離別水東西。
挽水東流想無法,從今不養五更雞。

Simplified

民歌

坐催中门鸡乱啼,送人离别水东西。
挽水东流想无法,从今不养五更鸡。

Pronunciation

mín gē

zuò cuī zhōng mén jī luàn tí , sòng rén lí bié shuǐ dōng xī 。
wǎn shuǐ dōng liú xiǎng wú fǎ , cóng jīn bù yǎng wǔ gēng jī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.