Traditional

水亭獨酌十二韻

清風掃郁蒸,爽氣生戶牖,客中淡無事,翛然一杯酒。
書生拙自料,事業期不朽;少年忝朝跡,蹭蹬今白首。
歷觀千載事,和戎固嘗有。
定襄五原間,乃可畫地守。
神州在何許,東巡已去久。
煌煌一統業,謨訓其可負?
荊楚多劍客,宣潤富弩手,孰能用其長,坐使老農畝。
講武幸長楊,勞軍臨細柳,中興望聖時,未死得見否?

Simplified

水亭独酌十二韵

清风扫郁蒸,爽气生户牖,客中淡无事,翛然一杯酒。
书生拙自料,事业期不朽;少年忝朝迹,蹭蹬今白首。
历观千载事,和戎固尝有。
定襄五原间,乃可画地守。
神州在何许,东巡已去久。
煌煌一统业,谟训其可负?
荆楚多剑客,宣润富弩手,孰能用其长,坐使老农亩。
讲武幸长杨,劳军临细柳,中兴望圣时,未死得见否?

Pronunciation

shuǐ tíng dú zhuó shí èr yùn

qīng fēng sǎo yù zhēng , shuǎng qì shēng hù yǒu , kè zhōng dàn wú shì , xiāo rán yī bēi jiǔ 。
shū shēng zhuō zì liào , shì yè qī bù xiǔ û shǎo nián tiǎn zhāo jì , cèng dēng jīn bái shǒu 。
lì guān qiān zài shì , hé róng gù cháng yǒu 。
dìng xiāng wǔ yuán jiān , nǎi kě huà dì shǒu 。
shén zhōu zài hé xǔ , dōng xún yǐ qù jiǔ 。
huáng huáng yī tǒng yè , mó xùn qí kě fù ?
jīng chǔ duō jiàn kè , xuān rùn fù nǔ shǒu , shú néng yòng qí cháng , zuò shǐ lǎo nóng mǔ 。
jiǎng wǔ xìng cháng yáng , láo jūn lín xì liǔ , zhōng xīng wàng shèng shí , wèi sǐ dé jiàn fǒu ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.