Traditional

水堂醉臥問杜三十一

聞君洛下住多年,何處春流最可憐?
為問魏王堤岸下,何如同德寺門前?
無妨水色堪閑玩,不得泉聲伴醉眠。
那似此堂簾幕底,連明連夜碧潺湲。

Simplified

水堂醉卧问杜三十一

闻君洛下住多年,何处春流最可怜?
为问魏王堤岸下,何如同德寺门前?
无妨水色堪闲玩,不得泉声伴醉眠。
那似此堂帘幕底,连明连夜碧潺湲。

Pronunciation

shuǐ táng zuì wò wèn dù sān shí yī

wén jūn luò xià zhù duō nián , hé chǔ chūn liú zuì kě lián ?
wéi wèn wèi wáng dī àn xià , hé rú tóng dé sì mén qián ?
wú fáng shuǐ sè kān xián wán , bù dé quán shēng bàn zuì mián 。
nà sì cǐ táng lián mù dǐ , lián míng lián yè bì chán yuán 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.