Traditional

水調 第五遍乃五言調,調韻最切。

五言一遍最殷勤,調少情多似有因。
不會當時翻曲意,此聲腸斷為何人?

Simplified

水调 第五遍乃五言调,调韵最切。

五言一遍最殷勤,调少情多似有因。
不会当时翻曲意,此声肠断为何人?

Pronunciation

shuǐ diào dì wǔ biàn nǎi wǔ yán diào , diào yùn zuì qiē 。

wǔ yán yī biàn zuì yīn qín , diào shǎo qíng duō sì yǒu yīn 。
bù huì dāng shí fān qū yì , cǐ shēng cháng duàn wéi hé rén ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.