Traditional

水調歌頭

江左占形勝,最數古徐州。
連山如畫,佳處縹渺著危樓。
鼓角臨風悲壯,烽火連空明滅,往事憶孫劉。
千裏曜戈甲,萬竈宿貔貅。
露沾草,風落木,歲方秋。
使君宏放,談笑洗盡古今愁。
不見襄陽登覽,磨滅遊人無數,遺恨黯難收。
叔子獨千載,名與漢江流。

Simplified

水调歌头

江左占形胜,最数古徐州。
连山如画,佳处缥渺著危楼。
鼓角临风悲壮,烽火连空明灭,往事忆孙刘。
千里曜戈甲,万灶宿貔貅。
露沾草,风落木,岁方秋。
使君宏放,谈笑洗尽古今愁。
不见襄阳登览,磨灭游人无数,遗恨黯难收。
叔子独千载,名与汉江流。

Pronunciation

shuǐ diào gē tóu

jiāng zuǒ zhān xíng shèng , zuì shù gǔ xú zhōu 。
lián shān rú huà , jiā chǔ piǎo miǎo zhù wēi lóu 。
gǔ jiǎo lín fēng bēi zhuàng , fēng huǒ lián kōng míng miè , wǎng shì yì sūn liú 。
qiān lǐ yào gē jiǎ , wàn zào sù pí xiū 。
lù zhān cǎo , fēng luò mù , suì fāng qiū 。
shǐ jūn hóng fàng , tán xiào xǐ jìn gǔ jīn chóu 。
bù jiàn xiāng yáng dēng lǎn , mó miè yóu rén wú shù , yí hèn àn nán shōu 。
shū zǐ dú qiān zài , míng yǔ hàn jiāng liú 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.