Traditional

水調歌頭

竹邊風細,月色淡陰陰。

Simplified

水调歌头

竹边风细,月色淡阴阴。

Pronunciation

shuǐ diào gē tóu

zhú biān fēng xì , yuè sè dàn yīn yīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.