Traditional

水調歌頭

八蠻朝鳳闕,四境絕狼煙。
太平無事,超烘聚哨效梨園。
笛弄崑崙上品,篩動雲陽妙選,畫鼓可人憐。
亂撒真珠迸,點滴雨聲喧。
韻堪聽,聲不俗,駐雲軒。
諧音節奏,分明花裏遇神仙。
到處朝山拜嶽,長是爭籌賭賽,四海把名傳。
幸遇知音聽,一曲贊堯天。

Simplified

水调歌头

八蛮朝凤阙,四境绝狼烟。
太平无事,超烘聚哨效梨园。
笛弄崑崙上品,筛动云阳妙选,画鼓可人怜。
乱撒真珠迸,点滴雨声喧。
韵堪听,声不俗,驻云轩。
谐音节奏,分明花里遇神仙。
到处朝山拜岳,长是争筹赌赛,四海把名传。
幸遇知音听,一曲赞尧天。

Pronunciation

shuǐ diào gē tóu

bā mán zhāo fèng què , sì jìng jué láng yān 。
tài píng wú shì , chāo hōng jù shào xiào lí yuán 。
dí nòng kūn lún shàng pǐn , shāi dòng yún yáng miào xuǎn , huà gǔ kě rén lián 。
luàn sā zhēn zhū bèng , diǎn dī yǔ shēng xuān 。
yùn kān tīng , shēng bù sú , zhù yún xuān 。
xié yīn jié zòu , fēn míng huā lǐ yù shén xiān 。
dào chǔ zhāo shān bài yuè , cháng shì zhēng chóu dǔ sài , sì hǎi bǎ míng chuán 。
xìng yù zhī yīn tīng , yī qū zàn yáo tiān 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.