Traditional

水調歌頭

金獸裊香穗,銀燭燦花枝。
眼前風景殊異,酌酒慶生時。
要是祖宗流慶,方有此身此日,盍亦反其思。
何以上雅壽,敢用此為規。
況君家,本學業,致輕肥。
牙簽玉軸,全勝阡陌占東西。
好把胸中一點,照破堂中萬卷,五福自來宜。
謹勿效雌伏,指日要雄飛。

Simplified

水调歌头

金兽袅香穗,银烛灿花枝。
眼前风景殊异,酌酒庆生时。
要是祖宗流庆,方有此身此日,盍亦反其思。
何以上雅寿,敢用此为规。
况君家,本学业,致轻肥。
牙签玉轴,全胜阡陌占东西。
好把胸中一点,照破堂中万卷,五福自来宜。
谨勿效雌伏,指日要雄飞。

Pronunciation

shuǐ diào gē tóu

jīn shòu niǎo xiāng suì , yín zhú càn huā zhī 。
yǎn qián fēng jǐng shū yì , zhuó jiǔ qìng shēng shí 。
yào shì zǔ zōng liú qìng , fāng yǒu cǐ shēn cǐ rì , hé yì fǎn qí sī 。
hé yǐ shàng yǎ shòu , gǎn yòng cǐ wéi guī 。
kuàng jūn jiā , běn xué yè , zhì qīng féi 。
yá qiān yù zhóu , quán shèng qiān mò zhān dōng xī 。
hǎo bǎ xiōng zhōng yī diǎn , zhào pò táng zhōng wàn juàn , wǔ fú zì lái yí 。
jǐn wù xiào cí fú , zhǐ rì yào xióng fēi 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.