Traditional

水龍吟

清江社雨初晴,秋香吹徹高堂曉。
天然帶得,酒星風骨,詩囊才調。
沔水春深,屏山月淡,吟鞭俱到。
算一生繞遍,瑤階玉樹,如君樣,人間少。
未放鶴歸華表。
伴仙翁,依然天杪。
知他費幾,雁邊紅粒,馬邊青草。
待得清夷,彩衣花綬,哄堂一笑。
且和平心事,等閑博個,千秋不老。

Simplified

水龙吟

清江社雨初晴,秋香吹彻高堂晓。
天然带得,酒星风骨,诗囊才调。
沔水春深,屏山月淡,吟鞭俱到。
算一生绕遍,瑶阶玉树,如君样,人间少。
未放鹤归华表。
伴仙翁,依然天杪。
知他费几,雁边红粒,马边青草。
待得清夷,彩衣花绶,哄堂一笑。
且和平心事,等闲博个,千秋不老。

Pronunciation

shuǐ lóng yín

qīng jiāng shè yǔ chū qíng , qiū xiāng chuī chè gāo táng xiǎo 。
tiān rán dài dé , jiǔ xīng fēng gǔ , shī náng cái diào 。
miǎn shuǐ chūn shēn , píng shān yuè dàn , yín biān jù dào 。
suàn yī shēng rào biàn , yáo jiē yù shù , rú jūn yàng , rén jiān shǎo 。
wèi fàng hè guī huá biǎo 。
bàn xiān wēng , yī rán tiān miǎo 。
zhī tā fèi jī , yàn biān hóng lì , mǎ biān qīng cǎo 。
dài dé qīng yí , cǎi yī huā shòu , hōng táng yī xiào 。
qiě hé píng xīn shì , děng xián bó gè , qiān qiū bù lǎo 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.