Traditional

水龍吟

摩訶池上追遊路,紅綠參差春晚。
韶光妍媚,海棠如醉,桃花欲暖。
挑菜初閑,禁煙將近,一城絲管。
看金鞍爭道,香車飛蓋,爭先占,新亭館。
惆悵年華暗換。
黯銷魂,雨收雲散。
鏡奩掩月,釵梁拆鳳,秦箏斜雁。
身在天涯,亂山孤壘,危樓飛觀。
嘆春來隻有,楊花和恨,向東風滿。

Simplified

水龙吟

摩诃池上追游路,红绿参差春晚。
韶光妍媚,海棠如醉,桃花欲暖。
挑菜初闲,禁烟将近,一城丝管。
看金鞍争道,香车飞盖,争先占,新亭馆。
惆怅年华暗换。
黯销魂,雨收云散。
镜奁掩月,钗梁拆凤,秦筝斜雁。
身在天涯,乱山孤垒,危楼飞观。
叹春来只有,杨花和恨,向东风满。

Pronunciation

shuǐ lóng yín

mó hē chí shàng zhuī yóu lù , hóng lǜ cān chà chūn wǎn 。
sháo guāng yán mèi , hǎi táng rú zuì , táo huā yù nuǎn 。
tiāo cài chū xián , jīn yān jiāng jìn , yī chéng sī guǎn 。
kàn jīn ān zhēng dào , xiāng chē fēi gài , zhēng xiān zhān , xīn tíng guǎn 。
chóu chàng nián huá àn huàn 。
àn xiāo hún , yǔ shōu yún sàn 。
jìng lián yǎn yuè , chāi liáng chāi fèng , qín zhēng xié yàn 。
shēn zài tiān yá , luàn shān gū lěi , wēi lóu fēi guān 。
tàn chūn lái zhī yǒu , yáng huā hé hèn , xiàng dōng fēng mǎn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.